Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalITM Polska - Innowacje - Technologie - Maszyny

ITM Poland - Innovations - Technologies - Machinesen pl
Share Print Download PDF
Contact person
Joanna Sypniewska
joanna.sypniewska@mtp.pl
www.mtp.pl

Język komunikacji:


Description of the contract

NA DRODZE DO PRZEMYSŁU 4.0
Największe wydarzenie przemysłowe Polski i Europy Środkowo-Wschodniej - blok targów ITM Polska, SUBCONTRACTING, 3D SOLUTIONS I MODERNLOG, podczas którego ludzie, rzeczy i maszyny, jawią się niczym jeden, kooperujący byt. Czerwcowe spotkania branży przemysłowej wciągną cię w świat Przemysłu 4.0.

ITM Polska to prezentacja innowacyjnych maszyn i technologii w ramach 7 salonów tematycznych: Mach-Tool (obrabiarki i narzędzia), Surfex (obróbka powierzchni), Hape (hydraulika, pneumatyka, napędy), Metalforum (metalurgia, hutnictwo, przemysł metalowy), Welding (spawalnictwo), Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, Nauka dla gospodarki (dorobek naukowy instytutów badawczych).

Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING - miejsce zawierania kontraktów na podwykonawstwo z zakresu przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych i gumy oraz szeroko rozumianych usługi dla przemysłu. Kluczowym elementem targów są spotkania kooperacyjne Subcontracting ITM Meetings - bezpośrednie, umawiane wcześniej, konkretne rozmowy na linii kupiec-wykonawca.

MODERNLOG - Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu
Innowacyjne rozwiązania i technologiczne z zakresu logistyki, magazynowania i transportu.

3D SOLUTIONS
Najnowsze technologie druku przestrzennego, prezentacje drukarek 3D, wydruków, skanerów 3D, konsultacje i możliwość zapoznania się z technologią „na żywo”.


Zaproszenie czy bilet wstępu zakupiony na powyższy blok targów upoważnia do wstępu na teren targów i obejrzenie ekspozycji wszystkich odbywających się w dniach 4-7.06.2019 targów: ITM POLSKA, SUBCONTRACTING, 3D SOLUTIONS i MODERNLOG.
TOWARDS INDUSTRY 4.0
The largest industrial event in Poland and Central and Eastern Europe - the block of ITM Poland, SUBCONTRACTING, 3D SOLUTIONS and MODERNLOG, during which people, things and machines appear as one cooperating entity. The June meetings of the industrial sector will draw you into the world of Industry 4.0.

ITM Polska is a presentation of innovative machines and technologies within 7 thematic stores: Mach-Tool (machine tools), Surfex (surface treatment), Hape (hydraulics, pneumatics, drives), Metalforum (metallurgy, metal industry), Welding, Safety in Industry, Science for the economy (scientific achievements of research institutes).

Trade Fair for Industrial Cooperation SUBCONTRACTING - a place where contracts for subcontracting in the field of metal, plastics and rubber processing as well as broadly understood services for the industry are concluded. The key element of the fair is the cooperative meetings of Subcontracting ITM Meetings - direct, previously arranged, concrete talks between the buyer and the contractor.

MODERNLOG - Trade Fair for Logistics, Warehousing and Transport
Innovative solutions and technology in the field of logistics, storage and transport.

3D SOLUTIONS
The latest technologies of spatial printing, presentations of 3D printers, printouts, 3D scanners, consultations and the opportunity to learn about the technology "live".

An invitation or an admission ticket purchased for the abovementioned block of the fair entitles you to enter the fairgrounds and see the exhibition of all the trade fairs held between 4-7.06.2019: ITM POLSKA, SUBCONTRACTING, 3D SOLUTIONS and MODERNLOG.


CPV


  • Industrial machinery

Attachments
Offer type
Cooperatio
Countries
Poland
Time limit for receipt of offers
07.06.2019
Valid from
02.04.2019
Industries
Organizacja targów i wydarzeń,
Purchasers from abroad
YES

More offers and tenders

Odzyskanie praw ochronnych do znaku towarowego w China


Odzyskiwanie znaku towarowego zarejestrowanego w Chinach przez podmiot trzeci.

industries: Doradztwo/consulting/edukacja,Handel,IT/ICT,Sektor kreatywny,Turystyka, sport i rekreacja,Transport i logistyka,Budownictwo i architektura,Ochrona środowiska,Energia i surowce odnawialne,Pozostałe branże,Przemysł jubilerski,Produkcja mebli,Produkcja środków transportu,Maszyny i urządzenia,Przemysł obronny i zbrojeniowy,Produkcja i przetwórstwo metali,Farmacja i biotechnologia,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Przemysł drzewny i papierniczy,Odzież, tekstylia, wyroby skórzane,Przetwórstwo spożywcze,Górnictwo i przemysł wydobywczy,Rolnictwo i leśnictwo
date: 14.06.2020 - 01.12.2020  

Zgłoszenie znaku towarowego do ochrony w Chinach


Usługa złożenia wniosku wprost do China Trademark Office o ochronę znaku towarowego w Chinach.

industries: Doradztwo/consulting/edukacja,Handel,IT/ICT,Sektor kreatywny,Turystyka, sport i rekreacja,Transport i logistyka,Budownictwo i architektura,Ochrona środowiska,Energia i surowce odnawialne,Pozostałe branże,Przemysł jubilerski,Produkcja mebli,Produkcja środków transportu,Maszyny i urządzenia,Przemysł obronny i zbrojeniowy,Produkcja i przetwórstwo metali,Farmacja i biotechnologia,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Przemysł drzewny i papierniczy,Odzież, tekstylia, wyroby skórzane,Przetwórstwo spożywcze,Górnictwo i przemysł wydobywczy,Rolnictwo i leśnictwo
date: 14.06.2020 - 01.12.2020  

See more offers