Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRealizacja badań „Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce. Aktualny stan i plany”.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2014-09-08 08:28:50
zapytania ofertowe, coie

w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. Realizacja badań „Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce. Aktualny stan i plany”, realizowanym wspólnie przez...


w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu pn. Realizacja badań „Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce. Aktualny stan i plany”, realizowanym wspólnie przez Centrum Obsługi Inwestora Województwa Małopolskiego i Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kraków: Realizacja badań Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce. Aktualny stan i plany
Numer ogłoszenia: 190515 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Małopolskie , ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4300394, 6303408,6303122, faks 012 6160144,6303126.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja badań Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce. Aktualny stan i plany.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce. Aktualny stan i plany. Badanie wykonywane jest w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki (MOG) oraz Sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), działających w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM). 2. Na zamówienie składa się: a) Realizacja badania Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce. Aktualny stan i plany składającego się z części analitycznej i katalogowej: 1). Część analityczna. Oddziaływanie stref aktywności gospodarczej oraz specjalnej strefy ekonomicznej na rozwój regionalny oraz społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w Małopolsce. 2). Część katalogowa. Aktualizacja istniejącego katalogu stref aktywności gospodarczej zawierającego najważniejsze informacje dotyczące lokalizacji, powierzchni i infrastruktury wraz z nową dokumentacją fotograficzną (w tym z powietrza), nowym opracowaniem graficznym oraz opracowaniem wektorowym granic poszczególnych stref aktywności gospodarczej i podstref specjalnej strefy ekonomicznej. b) Opracowanie podręcznika z najistotniejszymi zagadnieniami do zarządzania strefą aktywności gospodarczej wraz z analizą dobrych praktyk. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 6 do siwz. 4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00-7, 79.31.14.00-1, 79.31.14.10-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1). co najmniej dwóch usług polegających na przeprowadzeniu badań z zakresu wpływu inwestycji infrastrukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy otoczenia, w ramach, których zostały wykorzystane jakościowe i ilościowe techniki badawcze, o wartości usługi nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każda, 2). co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu badania z zakresu atrakcyjności inwestycyjnej i/lub klimatu inwestycyjnego co najmniej na poziomie województwa o wartości usługi nie mniejszej niż 45 000 zł brutto. 3. Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. 5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia - niespełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane usługi, wymagań określonych przez Zamawiającego (oświadczenie ujęte w formularzu oferty - załącznik nr 1 do siwz)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 3. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy: 1) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 2) Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów potwierdzających, że wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz umożliwiającym ocenę, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, które winny w szczególności zawierać informacje dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/umwm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, pok. 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 13:30, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Dziennik podawczy (budynek B), 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieLink do BZP: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=190515&rok=2014-09-05

Link do BIP – siwz i załączniki: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,966322.html

Termin składania ofert do dnia 15.09.2014 r. do godz. 13:00

Termin otwarcia złożonych ofert w dniu 15.09.2014 r. o godz. 13:30 w pok. nr 203


Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu - analiza SAG PDF
pdf | 23.98 KB
Pobierz
SIWZ - analiza SAG
doc | 52.49 KB
Pobierz
Załącznik nr 6 do SIWZ - analiza SAG
pdf | 28.26 KB
Pobierz
Załącznik nr 7 do SIWZ - analiza SAG - wzór umowy
pdf | 51.07 KB
Pobierz