Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNowe dofinansowania na wsparcie eksportu

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2014-11-20 14:08:11
aktualności

Warunki ogólne dot. pomocy • Pomoc może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej • Pomoc udzielana jest jako pomoc de minimis i jej łączna wartość udzielona jednemu...

Warunki ogólne dot. pomocy

• Pomoc może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• Pomoc udzielana jest jako pomoc de minimis i jej łączna wartość udzielona jednemu przedsię-biorcy, wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 000 euro. Dofinanso-wanie wynosi 50% poniesionych kwalifikowanych kosztów.
• Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji projektu, nie później niż do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym realizowany będzie projekt, przedsiębiorcy złożą wniosek o dofinansowanie. Wymogu zachowania terminów złożenia wniosku nie stosuje się do tych składanych w 2014 r.
• Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
• Termin złożenia wniosków upływają w roku 2021 z dniem 31 maja.

Warunki szczegółowe

1) Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej dotyczy realizacji projektów mających na celu promocję produktów i usług lub nawiązanie kontaktów handlowych, realizowanych w ciągu roku kalendarzowego i obejmujących co najmniej dwie od-dzielnie zorganizowane przez koordynatora projektu formy działań promocyjnych, takie jak: pokazy, degustacje, wystawy, targi, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, konferencje prasowe, szkolenia, seminaria oraz warsztaty.
Projekt powinien być realizowany w ramach tej samej lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych przez grupę, co najmniej czterech przedsiębiorców
Limit pomocy – 100 000zł/projekt oraz 8 000zł/ firmę. Wniosek składa koordynator projektu, który może być jeden z przedsiębiorców biorących udział w projekcie lub inny podmiot wybrany przez uczestników.
Rozporządzenie do pobrania na stronie

2) Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznych dotyczy warunków udzielania pomocy publicznej, która może zostać przeznaczona na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem certyfikatów wymaganych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.
Limit pomocy – 50 000zł. Wniosek składa jeden przedsiębiorca.
Rozporządzenie do pobrania na stronie

3) Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej dotyczy realizacji przedsięwzięć w kraju lub zagranicą. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty wynajęcia sali wraz z wyposażeniem, nagłośnienia, obsługi technicznej, dodatkowego oświetlenia, druku materiałów informacyjnych i konferencyjnych, tłumaczenia oraz inne koszty wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia promocyjnego.
Limit pomocy – nie określono. Wniosek składa jeden przedsiębiorca.
Rozporządzenie do pobrania na stronie

4) Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawni-czych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej określa formę dotacji na pokrycie części kosztów przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym UE. Dofinansowanie może być przeznaczone na wydawnictwa i materiały reklamowe o charakterze proeksportowym i zbiorowym. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są m.in.: zakup papieru, druk, skład, tłoczenie płyt, koszty tłumaczenia czy wysyłki wydaw-nictw do odbiorcy docelowego.
Limit pomocy – nie określono. Pomoc nie może być udzielana na publikację materiałów reklamo-wych jednego przedsiębiorcy.
Rozporządzenie do pobrania na stronie

źródło: businessinmalopolska.pl, mg.gov.pl