Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuFirmy z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim w 2017 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marek Martynowicz | 2019-02-11 11:39:22
firmy z udziałem zagranicznym, inwestorzy zagraniczni,

Informacja sygnalna Urzędu Statystycznego w Krakowie prezentująca podstawowe informacje z zakresu działalności gospodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie małopolskim w 2017 r.

W 2017 r. w województwie małopolskim spadła, w porównaniu z 2016 r., liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym: 1813 podmiotów działało w Małopolsce na koniec 2017 r. w porównaniu do 1962 pod koniec 2016. Oznacza to spadek o 7,6 %. Spowodowało to niewielkie, o 0,8 %, zmniejszenie się zaangażowanego przez firmy zagraniczne kapitału podstawowego, z 17 444,7 mln zł do 17 311,0 mln zł. Pomimo spadku liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym, wyższa o 2,7 % była liczba osób zatrudnionych przez nie i wynosiła ona 132,2 tys. osób. Stanowi to 6,7 % wszystkich pracujących w tego typu jednostkach w kraju.

Przeważająca większość firm z udziałem kapitałem zagranicznego działa w Krakowie (78,0 %), jednak jeśli chodzi o wartość zaangażowanego kapitału podstawowego, to podmioty mające siedzibę w Krakowie skupiają już tylko 60,0 % jego wartości, co wynika z charakteru inwestycji - w Krakowie przeważają centra usług biznesowych, firmy informatyczne i handlowe, podczas kiedy znacznie bardziej kapitałochłonne inwestycje w tradycyjne branże przemysłu lokowane są poza stolicą województwa, głównie w gminach wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego, którym jest autostrada A4.

Można zauważyć niewielki wzrost z 7,8 % do 7,9 % wartości zaangażowanego kapitału podstawowego firm z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie małopolskim w skali kraju. Stosunek ten odpowiada w przybliżeniu ilości podmiotów mających siedzibę w Małopolsce w stosunku do ilości podmiotów zarejestrowanych w kraju, który wynosi 7,8 % (w 2016 roku było to 7,5 %).

W 2017 r. w województwie małopolskim zmalały nakłady na pozyskanie aktywów trwa­łych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Były one niższe o 24,1% niż w poprzednim roku i wyniosły 3 712,8 mln zł, tj. 4,4% wydatków ogólnokrajowych (przed rokiem 5,2%). Wartość nakładów inwestycyjnych ponie­sionych na nowe środki trwałe (3 107,8 mln zł) była o 2,2% mniejsza niż w 2016 r. Ponad połowę (52,1%) ogólnej kwoty nakładów na pozyskanie aktywów trwałych zainwestowały podmioty mające siedzibę na terenie Krakowa – 1 934,9 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do 2016 r. o 36,4%.

Działalność inwestycyjną prowadziło 679 jedno­stek, co stanowiło 37,5% ogólnej liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie. W po­równaniu z poprzednim rokiem liczba podmiotów realizujących inwestycje zmniejszyła się o 6,2%. Przeciętnie, w 2017 r. podmiot z terenu wojewódz­twa małopolskiego wydatkował na pozyskanie akty­wów trwałych 5,5 mln zł (w kraju – 8,0 mln zł), czyli o 1,3 mln zł mniej niż w 2016 r.

Kapitał zagraniczny zaangażowany w woje­wództwie małopolskim w końcu 2017 r. pochodził od udziałowców z 75 krajów. Udział kapitału z kra­jów OECD w ogólnej wielkości kapitału zagranicznego wyniósł 98,2 % przy czym z krajów samej Unii Europejskiej pochodziło 95,3 %. Kapitał o najwyższej wartości pochodził z Holandii, a w dalszej kolejności z Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Szwajcarii.

Zmniejszyła się liczba podmiotów prowadzących działalność eksportową oraz importową, podczas gdy wartość zrealizowanego eksportu i importu wzrosła. W 2017 r. 831 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego z terenu województwa małopolskiego eksportowało swoje produkty lub towary i materiały, czyli 45,8% wszystkich badanych podmiotów. Rok wcześniej działalność eksportową wykazało 856 podmiotów. Wartość eksportu zrealizowana przez podmio­ty z udziałem kapitału zagranicznego wyniosła 30 697,2 mln zł i była o 8,5 % wyższa niż w 2016 r. W strukturze eksportu dominował eksport wyrobów – 62,9 % wartości eksportu ogółem (przed rokiem 65,5 %). Pozostała część eksportu przypadła na eks­port usług – 23,6 % (rok wcześniej 21,8 %) i eksport towarów i materiałów – 13,5 % (w 2016 r. 12,7 %). Eksport do jednostki macierzystej lub jednostek powiązanych w ramach grupy kapitałowej lub grupy przedsiębiorstw, do której należał badany podmiot (tzw. eksport wewnątrzgrupowy) w 2017 r. stanowił 34,5 % eksportu ogółem (wobec 28,9 % w 2016 r.).

Działalność importową wykazało 826 podmio­tów z udziałem kapitału zagranicznego z siedzibą w województwie małopolskim (o 4 mniej niż rok wcześniej). Podmioty zajmujące się importem sta­nowiły 45,6 % ogólnej liczby prezentowanych jed­nostek z kapitałem zagranicznym. Wartość importu wyniosła 28 204,6 mln zł i była wyższa o 12,8 % w porównaniu z rokiem 2016. Import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele pro­dukcyjne stanowił prawie połowę (49,9 %) importu ogółem (przed rokiem 50,8 %), import towarów do dalszej odsprzedaży – 36,0 % (rok wcześniej 33,3 %), a import usług – 9,4 % (analogicznie – 9,1 %). Import od jednostki macierzystej bądź jednostek powiązanych w ramach grupy kapitałowej lub grupy przedsiębiorstw – tzw. import wewnątrzgrupowy - stanowił 20,6 % zrealizowanego importu ogółem (rok wcześniej 10,8 %).

Wyniki finansowe były lepsze niż przed rokiem. W 2017 r. w województwie małopolskim podmio­ty z udziałem kapitału zagranicznego uzyskały przychody z całokształtu działalności w wyso­kości 88 581,2 mln zł, czyli o 6,1 % wyższe niż w 2016 r. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług na eks­port stanowiły 29,6 % ogólnej kwoty przychodów, podobnie jak rok wcześniej. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności wzrosły o 5,8 % w stosunku do roku poprzednie­go i wyniosły 84 205,6 mln zł. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego wypracowały dodatni wynik finansowy, zarówno w ujęciu brutto, jak i netto. Wynik brutto wyniósł 4 375,5 mln zł i był o 13,2 % większy niż przed ro­kiem, natomiast wynik netto – 3 307,9 mln zł, co oznacza wzrost na przestrzeni roku o 4,2 %. Zysk netto wykazało 960 jednostek (spośród 1 763 obję­tych badaniem finansów w 2017 r.). W porównaniu z 2016 r. udział podmiotów, które osiągnęły zysk netto w ogólnej liczbie wyżej wymienionych jedno­stek wzrósł z 50,4 % do 54,5 %.

Pod względem formy prawnej, podobnie jak przed rokiem, zdecydowanie przeważały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 90,5 % ogólnej liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym. Spółki akcyjne stanowiły 3,9 %, natomiast spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne łącznie 3,8 %.

W strukturze podmiotów według sekcji PKD, najwięcej przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym prowadziło działalność w handlu hurtowym i detalicznym; naprawie pojazdów samochodowych (24,4 % ogólnej ich liczby), a w dalszej kolejności w przemyśle (około 16 %), w informacji i komunikacji
(ponad 13 %), w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz w budownictwie (po 10,3 %).

 

 

Pełna treść informacji sygnalnej dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie:

http://krakow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/nneopracowania/dzialalnosc-gospodarcza-podmiotow-z-kapitalem-zagranicznym-w-wojewodztwie-malopolskim-w-2017-r-,5,4.html

 

 

Opracował, na podstawie informacji sygnalnej Urzędu Statystycznego w Krakowie, pt.: Działalność gospodarcza podmio­tów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim w 2017 r.

Marek Martynowicz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Czapki z haftem

Jedne z gadżetów odzieżowych, noszonych przez cały rok to czapki z haftem. Wiosną, latem i jesien...
Polska - ŻARY 2020-01-10 Dodał: Adam Burzyński Media i reklama Zobacz ofertę

Bluzy reklamowe z nadrukiem

Uzupełniają garderobę zatrudnionej kadry, a są to bluzy reklamowe z nadrukiem,mogą być też eksklu...
Polska - ŻARY 2019-12-20 Dodał: Adam Burzyński Media i reklama Zobacz ofertę

długopis strzykawka

To pozycja zwłaszcza dla tych, którzy chcą się wyróżniać. Długopis strzykawka z miarką jest cieka...
Polska - ŻARY 2019-10-28 Dodał: Adam Burzyński Media i reklama Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert