ࡱ>  bjbj] rrc4EEEh\ |E|!!U"U"U"q%q%q%$ƽz=q%1%1%@q%q%=U"U"6333q%U"U"3q%33B˞U" # (fL0|*@_-@@d q%q%3q%q%q%q%q%=='0q%q%q%|q%q%q%q%@q%q%q%q%q%q%q%q%q%+ : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA (zwana dalej siwz) Informacje o Zamawiajcym Wojewdztwo MaBopolskie z siedzib w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej cz[ci Zamawiajcym, zaprasza do skBadania ofert na: Realizacj badaD Strefy Aktywno[ci Gospodarczej w MaBopolsce. Aktualny stan i plany . Tryb udzielenia zamwienia Zamwienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. PrawozamwieD publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z pzn. zm.), zwan dalej ustaw, w trybie przetargu nieograniczonego. Opis przedmiotu zamwienia Przedmiotem zamwienia jest realizacja badaD Strefy Aktywno[ci Gospodarczej w MaBopolsce. Aktualny stan i plany . Badanie wykonywane jest w ramach projektu MaBopolskie Obserwatorium Gospodarki (MOG) oraz Sieci Centrw ObsBugi Inwestorw i Eksporterw (COIE), dziaBajcych w strukturze Urzdu MarszaBkowskiego Wojewdztwa MaBopolskiego (UMWM). Na zamwienie skBada si: Realizacja badania Strefy Aktywno[ci Gospodarczej w MaBopolsce. Aktualny stan i plany skBadajcego si z cz[ci analitycznej i katalogowej: Cz[ analityczna. OddziaBywanie stref aktywno[ci gospodarczej oraz specjalnej strefy ekonomicznej na rozwj regionalny oraz spoBeczno-gospodarczy jednostek samorzdu terytorialnego wMaBopolsce. Cz[ katalogowa. Aktualizacja istniejcego katalogu stref aktywno[ci gospodarczej zawierajcego najwa|niejsze informacje dotyczce lokalizacji, powierzchni i infrastruktury wraz z now dokumentacj fotograficzn (w tym z powietrza), nowym opracowaniem graficznym oraz opracowaniem wektorowym granic poszczeglnych stref aktywno[ci gospodarczej i podstref specjalnej strefy ekonomicznej. Opracowanie podrcznika z najistotniejszymi zagadnieniami do zarzdzania stref aktywno[ci gospodarczej wraz z analiz dobrych praktyk. SzczegBowy Opis Przedmiotu Zamwienia (SOPZ) zawarty jest w zaBczniku nr 6 do siwz. Warunki wykonania zamwienia zawarte s we wzorze umowy stanowicym zaBcznik nr 7 do siwz. Zamwienie jest wspBfinansowane przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu SpoBecznego (Program Operacyjny KapitaB Ludzki) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Kody i nazwy zamwienia wg Wsplnego SBownika ZamwieD: 79300000-7: Badania rynkowe iekonomiczne; ankietowanie i statystyka, 79311400-1: UsBugi badaD ekonomicznych, 79311410-4: Ocena wpBywu ekonomicznego. SkBadanie ofert cz[ciowych Zamawiajcy nie dopuszcza skBadania ofert cz[ciowych. Termin wykonania przedmiotu zamwienia Zamwienie nale|y wykona do 4 grudnia 2014 roku. Warunki udziaBu w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speBniania tych warunkw O udzielenie zamwienia mog ubiega si wykonawcy, ktrzy speBniaj warunki o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Opis sposobu dokonywania oceny speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu: warunek udziaBu w postpowaniu, o ktrym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2, zostanie uznany zaspeBniony, gdy Wykonawca wyka|e si do[wiadczeniem w nale|ytym wykonaniu (lub wwykonywaniu wprzypadku [wiadczeD okresowych lub cigBych) w okresie ostatnich 3 lat przed upBywem terminu skBadania ofert, a je|eli okres prowadzenia dziaBalno[ci jest krtszy wtym okresie: co najmniej dwch usBug polegajcych na przeprowadzeniu badaD z zakresu wpBywu inwestycji infrastrukturalnych na rozwj spoBeczno-gospodarczy otoczenia, w ramach, ktrych zostaBy wykorzystane jako[ciowe i ilo[ciowe techniki badawcze, o warto[ci usBugi nie mniejszej ni| 80 000 zB brutto ka|da, co najmniej jednej usBugi polegajcej na przeprowadzeniu badania z zakresu atrakcyjno[ci inwestycyjnej i/lub klimatu inwestycyjnego co najmniej na poziomie wojewdztwa o warto[ci usBugi nie mniejszej ni| 45 000 zB brutto. Wykonawca w zakresie speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu mo|e polega na zasobach innych podmiotw na zasadach okre[lonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Wykonawcy wsplnie ubiegajcy si o udzielenie zamwienia (np. konsorcjum, spBka cywilna), wskazane wy|ej warunki udziaBu w postpowaniu mog speBnia Bcznie. Wykonawcy ubiegajcy si o udzielenie zamwienia nie mog podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena speBniania warunkw udziaBu w postpowaniu dokonywana bdzie w formule speBnia niespeBnia, woparciu o dokumenty zaBczone do oferty, ktrych wykaz zawiera punkt VII siwz. Wykonawcy wsplnie ubiegajcy si o udzielenie zamwienia winni ustanowi peBnomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego (do oferty nale|y zaBczy odpowiednie peBnomocnictwo) chyba, |e w przypadku spBki cywilnej, z umowy tej spBki wynika sposb jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbdne bdzie zaBczenie do oferty umowy spBki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bd wyBcznie zpodmiotem wystpujcym jako peBnomocnik pozostaBych. Oferta musi by podpisana wtaki sposb, by prawnie zobowizywaBa wszystkie podmioty wystpujce wsplnie. Wykonawcy wsplnie ubiegajcy si o zamwienie ponosz solidarn odpowiedzialno[ za wykonanie umowy. O[wiadczenia i dokumenty, jakie maj zaBczy do oferty wykonawcy Wraz z ofert wykonawca winien zBo|y o[wiadczenie o speBnieniu warunkw udziaBu w postpowaniu zaBcznik nr 2 do siwz oraz dokumenty potwierdzajce speBnianie warunkw udziaBu w postpowaniu: wykaz wykonanych, a w przypadku [wiadczeD okresowych lub cigBych rwnie| wykonywanych, gBwnych usBug, w okresie ostatnich trzech lat przed upBywem terminu skBadania ofert, a je|eli okres prowadzenia dziaBalno[ci jest krtszy w tym okresie, wraz z podaniem ich warto[ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotw, na rzecz, ktrych usBugi zostaBy wykonane zaBcznik nr 5 do siwz oraz zaBczeniem dowodw, czy zostaBy wykonane lub s wykonywane nale|ycie. Dowodami, o ktrych mowa w pkt VII ppkt 1 lit. a) siwz, s: po[wiadczenie, z tym, |e w odniesieniu do nadal wykonywanych usBug okresowych lub cigBych po[wiadczenie powinno by wydane nie wcze[niej ni| na 3 miesice przed upBywem terminu skBadania ofert, w przypadku zamwieD na usBugi o[wiadczenie wykonawcy je|eli z uzasadnionych przyczyn oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska po[wiadczenia, o ktrym mowa w lit. a). W przypadku, gdy zamawiajcy jest podmiotem, na rzecz, ktrego usBugi wskazane w wykazie, o ktrym mowa w pkt VII ppkt 1 lit. a) siwz, zostaBy wcze[niej wykonane, wykonawca nie ma obowizku przedkBadania dowodw, o ktrych mowa w ppkt 2. Wraz z ofert Wykonawca winien zBo|y o[wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zaBcznik nr 3 do siwz oraz nastpujce dokumenty potwierdzajce brak podstaw do wykluczenia z postpowania: aktualny odpis z wBa[ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaBalno[ci gospodarczej, je|eli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze[niej ni| 6 miesicy przed upBywem terminu skBadania ofert. Je|eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentw, o ktrych mowa w pkt VII ppkt 4 lit a) siwz: skBada dokument lub dokumenty wystawione wkraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce odpowiednio, |e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogBoszono upadBo[ci. Dokumenty te powinny by wystawione nie wcze[niej ni| 6 miesicy przed upBywem terminu skBadania ofert. Je|eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentw, o ktrych mowa w ppkt 5, zastpuje si je dokumentem zawierajcym o[wiadczenie, w ktrym okre[la si tak|e osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zBo|one przed wBa[ciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktrym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis dotyczcy terminw wystawienia dokumentw stosuje si odpowiednio. Wykonawca, wraz z ofert, winien zBo|y list podmiotw nale|cych do tej samej grupy kapitaBowej, wrozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw (Dz. U. Nr 50, poz.331, z pzn. zm.) zaBcznik nr 4a do siwz, albo informacj o tym, |e nie nale|y do grupy kapitaBowej zaBcznik nr 4b do siwz. W przypadku skBadania oferty przez wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o zamwienie, ka|dy zwykonawcw, musi zaBczy do oferty dokumenty potwierdzajce brak podstaw do wykluczenia zpostpowania w okoliczno[ciach, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wraz z ofert wykonawca winien zBo|y rwnie| o[wiadczenie o speBnieniu przez oferowane usBugi, wymagaD okre[lonych przez Zamawiajcego (o[wiadczenie ujte w formularzu oferty zaBcznik nr 1 do siwz). Dokumenty nale|y skBada w formie oryginaBu lub kopii po[wiadczonej za zgodno[ z oryginaBem przez Wykonawc. W przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje PeBnomocnik wraz z ofert winno by zBo|one peBnomocnictwo dla tej osoby okre[lajce jego zakres. PeBnomocnictwo winno by podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o udzielenie zamwienia oraz w przypadku innych podmiotw, na zasobach, ktrych wykonawca polega na zasadach okre[lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentw dotyczcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotw s po[wiadczane zazgodno[ z oryginaBem odpowiednio przez wykonawc lub te podmioty. Je|eli wykonawca polega na zasobach innych podmiotw na zasadach okre[lonych w art. 26 ust. 2b ustawy: zobowizany jest udowodni Zamawiajcemu, |e bdzie dysponowaB zasobami niezbdnymi do realizacji zamwienia, w szczeglno[ci poprzez przedstawienie pisemnego zobowizania tych podmiotw do oddania mu do dyspozycji tych zasobw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamwienia, Zamawiajcy, w celu oceny, czy wykonawca bdzie dysponowaB zasobami innych podmiotw w stopniu niezbdnym dla nale|ytego wykonania zamwienia oraz oceny, czy stosunek Bczcy wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostp do ich zasobw, |da dokumentw potwierdzajcych, |ewykonawca bdzie dysponowaB zasobami innych podmiotw, na zasadach okre[lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w stopniu niezbdnym dla nale|ytego wykonania zamwienia oraz umo|liwiajcym ocen, czy stosunek Bczcy wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostp do ich zasobw, ktre winny w szczeglno[ci zawiera informacje dotyczce: zakresu dostpnych wykonawcy zasobw innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobw innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zamwienia, charakteru stosunku, jaki bdzie BczyB wykonawc z innym podmiotem, zakresu i okresu udziaBu innego podmiotu przy wykonywaniu zamwienia. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s skBadane wraz z tBumaczeniem na jzyk polski. Wszelkie peBnomocnictwa winny by zaBczone do oferty w formie oryginaBu lub urzdowo po[wiadczonego odpisu peBnomocnictwa (notarialnie art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo onotariacie /t.j. Dz. U. z2008 r., Nr 189, poz. 1158 z pzn. zm./). Informacja o sposobie porozumiewania si zamawiajcego z wykonawcami oraz przekazywania o[wiadczeD i dokumentw, a tak|e wskazanie osb uprawnionych do porozumiewania si zwykonawcami Wszelkie zawiadomienia, wnioski, o[wiadczenia i informacje Zamawiajcy i wykonawcy przekazuj sobie wformie pisemnej, faksem lub drog elektroniczn. Je|eli Zamawiajcy lub wykonawca przekazuj o[wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drog elektroniczn, ka|da ze stron na |danie drugiej strony niezwBocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Poprzez przekazanie o[wiadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji, drog elektroniczn, Zamawiajcy rozumie, tylko i wyBcznie przekazania skanu dokumentu, ktry zostaB sporzdzony w formie pisemnej. Adres Zamawiajcego do korespondencji: Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa MaBopolskiego, Departament Organizacyjno-Prawny, ul. RacBawicka 56, 30-017 Krakw. Znak sprawy: OR-X.272.110.2014 Adres poczty elektronicznej: przetargi@umwm.pl Nr faksu Zamawiajcego: (12) 63 03 158 Osobami uprawnionymi do porozumiewania si z wykonawcami s: Pani Edyta Ryszka tel. 12 / 63 03 278, Pan PaweB Filipek tel. 12 / 63 03 478 ZespB ZamwieD Publicznych, Departament Organizacyjno-Prawny. Wymagania dotyczce wadium Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadium. Termin zwizania ofert SkBadajcy ofert pozostaje ni zwizany przez okres 30 dni, liczc od upBywu terminu skBadania ofert. Opis sposobu przygotowywania ofert Na ofert skBadaj si nastpujce dokumenty: Formularz oferty zaBcznik nr 1 do siwz. Do oferty nale|y rwnie| zaBczy wszystkie wymagane o[wiadczenia i dokumenty wskazane w pkt VII siwz. PozostaBe informacje dotyczce przygotowania oferty: Wykonawca mo|e zBo|y tylko jedn ofert. Oferta musi by sporzdzona w jzyku polskim, zzachowaniem formy pisemnej. Oferta winna by podpisana przez osoby uprawnione lub upowa|nione do reprezentowania wykonawcy. Je|eli wykonawca skBadajc ofert, zastrzega sobie prawo do nie udostpnienia innym uczestnikom postpowania informacji stanowicych tajemnic przedsibiorstwa, wrozumieniu przepisw ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraznie wskaza w ofercie, poprzez zBo|enie stosownego o[wiadczenia zawierajcego wykaz zastrze|onych dokumentw. Dokumenty opatrzone klauzul; VX~ j l n ƴzodVE7)h|h*5>*CJaJh|houb5>*CJaJ hhCB~5B*CJaJphhTzhTz56CJaJh>p56CJaJhRB56CJaJhTz56CJaJhJhCB~CJaJ#hJhoub5>*B*CJaJph#hJh*5>*B*CJaJph"h"h?56>*B*CJ phh"h?56B*CJphh?6B*CJphh"h?6B*CJphh"h?6B*CJ phX~l J 0dr & F h@e^e`gdTz & F h@e^e`gdpx^`gd*$a$gd|$ & F ;xx^`;a$gda/$d%d&d'd-DM NOPQgd? x ~ $ & F H J ~ ϵϬ题wl^Q^@!hphpB*CJmHphsHhphpB*CJphhpB*CJmHphsHhoub5>*CJaJh|h*5>*CJaJh|hNhCJh|h*5CJh|hNh5CJh|houb5CJh|hdCJh|h"ECJnH tH h|h*CJnH tH h|hdCJnH tH h|hLCJnH tH h|houbCJh|houb5>*CJaJ $ | .0`bd 8lWBlBl4h<B*CJmHphsH)h_&hQnB*CJmHnHphsHtH)h_&hB*CJmHnHphsHtH)h_&hTzB*CJmHnHphsHtH)h\]hTzB*CJmHnHphsHtH!h\]hTzB*CJmHphsHh\]hTzB*CJphh\]hpB*CJph!h\]hpB*CJmHphsHhC+B*CJmHphsH!hphpB*CJmHphsHhpB*CJmHphsHd R&H~p~h$a$gdB $ @xa$gd*$ & F ;xx^`;a$gda & F h@e^e`gdTz & F h@e^e`gdI & F h@e^e`gdc & F/ @gdTz & F, @^`gdTz 8B|0:npNRZȷ~񪈪p_NB9hTzhoubCJhTzhoubCJ\]!hTzhoubB*CJmHphsH!hIhIB*CJmHphsHhIB*CJmHphsHhB*CJph!h~hZB*CJmHphsH!hTzhZB*CJmHphsHh~hZB*CJph!h~he9B*CJmHphsHhY)B*CJmHphsHhTzhTzB*CJphh<B*CJmHphsHhTzB*CJmHphsHJN&>Fjl0BDHȺvnc[PhB hB CJaJh@&CJaJh@&h@&CJaJh8W)CJaJhbhbCJaJ h|h lh|hC5>*CJaJh|h.p5>*CJaJh|h lCJaJh|houbCJaJh|houb5>*CJaJhTzhoubCJ\]mHsHhTzhTzCJ\]mHsHhTzhTzCJ\]hTzh+CJ\]HJTV!V!X!t!!B#P#t#v#####%仪}l]}]}]N]}]}]h9h?B*CJaJphh9htjB*CJaJph h9h?7B*CJaJphh9htjB*CJaJphh9haB*CJaJphh9h1KB*CJaJph!h9h0B*CJnHphtHh9h0B*CJphhehC5>*CJaJhehE*j5>*CJaJhehoub5>*CJaJheh H`5>*CJaJHX!#d%&'(.*800B2{ & F @e^e`gda$ & F% pnn^n`a$gdtj$ & F% pnn^n`a$gd?$ & F%^`a$gd? & F% @e^e`gd@&$ & F ;xx^`;a$gda %%d%&'''))))"***,*.*+@,B,--4060ǺǘǘNj~n_~N~=!hJhb$B*CJmHphsH!hJh; 4B*CJmHphsHhJh06B*CJphhJh056B*CJphhJh0B*CJphh9h` B*CJph!h9h5! B*CJmHphsH!h9h; 4B*CJmHphsHh9h; 4B*CJphh9h0B*CJphh9haCB*CJphh9htjB*CJaJphh9htjB*CJaJph6080V0v001z1|1~11111B2|3R4f444 5&5rcWcWcE#hhwn56B*CJaJphh]B*CJaJphh|>ehwnB*CJaJphhwnhwnB*CJaJphhJh56B*CJphhJh^56B*CJphhJheOB*CJph%hJh^56B*CJ\]phhJh^B*CJph#hJh ~5>*B*CJaJph#hJh^5>*B*CJaJphhQh0B*CJph&5(5*58556"6062666H6J6L6x67788<9>9@9B9H9L9R9T9̽{o`Q`Q`BQBQBQ`hJhB*CJaJphhJh.B*CJaJphhJhb;B*CJaJphhB*CJaJphhJha7B*CJphhJhNhB*CJphh&sB*CJmHphsHhJh>MB*CJphhJhb;B*CJphh|>ehwnB*CJaJph#hhwn56B*CJaJph#hh"56B*CJaJphh56B*CJaJphB25L67T90;<X?BBGGDJ{ & F @e^e`gd @e^egd$ & F 7$8$H$a$gda$ & F 7$8$H$^`a$gda & F @e^e`gda$ & F 7$8$H$^`a$gda T9X9t9996:B:P:R:V: ;(;0;~;;<<<<<>>?V?X?Gʽ򰠐tetetYtLhhB*CJphhh>B*CJaJphhJh#B*CJaJphhJhB*CJaJphhJhN>B*CJphhl7 hU+y56B*CJphh1hU+y56B*CJphhU+yhU+yB*CJphhJhNhB*CJphh^FB*CJmHphsHhJh*B*CJaJph#hJh ~5>*B*CJaJph#hJh5>*B*CJaJph#hJhoub5>*B*CJaJph!h(PhB*CJmHphsH!h%hB*CJmHphsHh%hB*CJphhhB*CJaJphhh56B*CJphhhB*CJphDJFLMN~P>S TFV2[[X\\n]^`ab & F V^`Vgda$ & F ;xx^`;a$gda & F&gd$ & F( 7$8$H$a$gd & F e^e`gdb^de0gngghh.iii6jfj4kzkk$ & F V^`Va$gda $xa$gd*$a$gd }$ & F ;xx^`;a$gda $^a$gd*$ & F V^`Va$gda$ & F V^`Va$gdab^deJfff.g0gZg\gbglgngzggƱƱtbM:%hThNhB*CJaJnH phtH (h?0hN>5B*CJaJnH phtH "htj5B*CJaJnH phtH (h?0hQ 5B*CJaJnH phtH (h?0h;a5B*CJaJnH phtH %h?0h;aB*CJaJnH phtH (h?0hNh5B*CJaJnH phtH %h?0hNhB*CJaJnH phtH %hJh]B*CJaJnH phtH %hJhNhB*CJaJnH phtH gggggh hhhhhhhhhhhhhhii&i,i.i:iB*CJaJnH phtH htjB*CJaJnH phtH %hThQ B*CJaJnH phtH %hThJB*CJaJnH phtH %hThb$B*CJaJnH phtH (hThN>5B*CJaJnH phtH %hThNhB*CJaJnH phtH "h5B*CJaJnH phtH (hThNh5B*CJaJnH phtH iiiii4j6jdjfjjjj4kLk^kbkrkxkǵn_Q@_.n.n#hJh5>*B*CJaJph hJhoub5B*CJaJphh|5B*CJaJphhJhoubB*CJaJph#hJhoub5>*B*CJaJph#hJhw5>*B*CJaJphh }B*CJaJnH phtH %h }h }B*CJaJnH phtH #hThoub5>*B*CJaJph#hTh5>*B*CJaJph%hThNhB*CJaJnH phtH %hTh]B*CJaJnH phtH xkzkk(l*l,llllmmDpppqrfhd,.÷ިޙ{ljl[O>!hJhoubB*CJmHphsHha%B*CJaJphhJha%B*CJaJphUhJh]B*CJaJphhJh |B*CJaJphhJhK)B*CJaJphhJhoubB*CJaJphhJhlB*CJaJphh:vB*CJaJphh%IB*CJaJphhJhwB*CJaJphhJh:vB*CJaJph#hJhoub5>*B*CJaJphk,lldmmPnotڟd.`q x$If^`gd*$ & F `a$gd*$ & F`a$gd*$ & F `a$gd*$ & F ^`a$gd*$ & F V^`Va$gda$ & F ^`a$gdsk Dokument zastrze|ony winny by zaBczone Bcznie z o[wiadczeniem, o ktrym mowa powy|ej na koDcu oferty. Wykonawca nie mo|e zastrzec informacji, o ktrych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Forma oferty winna speBnia nastpujce wymagania: wszystkie strony oferty oraz o[wiadczenia i dokumenty nale|y spi lub zszy, w sposb uniemo|liwiajcy przypadkowe ich rozpicie, poprawki musz by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osb uprawnionych lub upowa|nionych do reprezentowania wykonawcy, wszystkie strony zawierajce tre[ nale|y kolejno ponumerowa, ofert nale|y skBada w jednym egzemplarzu, w opakowaniu. Na opakowaniu nale|y zamie[ci informacje: Nazwa i adres wykonawcy Nazwa i adres zamawiajcego Adres, na ktry nale|y skBada oferty Oferta na: ...(wpisa nazw zamwienia)& Nie otwiera przed: & (wpisa dat otwarcia ofert)& W dowolnym momencie przed upBywem terminu skBadania ofert ka|dy wykonawca mo|e zmieni lubwycofa swoj ofert. Miejsce oraz termin skBadania i otwarcia ofert XII.1. Miejsce oraz termin skBadania ofert. Oferty nale|y skBada, nie pzniej ni| do dnia 15.09.2014 r. do godz. 13:00 Adres: Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa MaBopolskiego, Dziennik podawczy (budynek B), 30-017 Krakw, ul.RacBawicka 56. XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. Otwarcie zBo|onych ofert nastpi w dniu 15.09.2014 r. o godz. 13:30 w Urzdzie MarszaBkowskim Wojewdztwa MaBopolskiego, ul. RacBawicka 56, 30-017 Krakw, w pok. nr 203 Otwarcie ofert nastpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. Opis sposobu obliczenia ceny Cena wykonania zamwienia podana w ofercie musi by cen brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzgldnia wszystkie koszty zwizane z wykonaniem zamwienia, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majtkowych, tBumaczenie na jzyk angielski, cBa, podatki i inne opBaty. Wykonawcy zobowizani s do bardzo starannego zapoznania si z przedmiotem zamwienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogcymi mie wpByw na cen zamwienia. Opis kryteriw, ktrymi bdzie kierowaB si zamawiajcy przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriw i sposobu oceny ofert Oferty bd oceniane wedBug jedynego kryterium, ktrym jest cena brutto wykonania zamwienia. Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta z najni|sz cen i otrzyma ona najwy|sz ocen. PozostaBe oferty zostan ocenione jako iloraz najni|szej ceny spo[rd ofert nie podlegajcych odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiony bdzie w punktach. Informacje o formalno[ciach, jakie powinny zosta dopeBnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamwienia publicznego 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajcy zawiadomi niezwBocznie wykonawcw, ktrzy zBo|yli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy. 2. Umowa zostanie zawarta na warunkach okre[lonych we wzorze umowy zaBcznik nr 7 do siwz. 3. Wykonawcy wystpujcy wsplnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamwienia publicznego, dostarczy zamawiajcemu umow regulujc wspBprac tych wykonawcw. 4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak rwnie| o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalno[ciach, jakie winny zosta dopeBnione w celu zawarcia umowy. Wymagania dotyczce zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy Zamawiajcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale|ytego wykonania umowy. Istotne dla stron postanowienia tre[ci umowy - wzr umowy Wzr umowy stanowi zaBcznik nr 7 do siwz. Zamawiajcy nie dopuszcza istotnych zmian postanowieD zawartej umowy, w stosunku do tre[ci oferty, napodstawie ktrej dokonano wyboru Wykonawcy. Pouczenie o [rodkach ochrony prawnej przysBugujcych Wykonawcy w toku postpowania oudzielenie zamwienia Wykonawcy, a tak|e innemu podmiotowi, je|eli ma lub miaB interes w uzyskaniu zamwienia orazponisB lub mo|e ponie[ szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisw ustawy, przysBuguj [rodki ochrony prawnej okre[lone w dziale VI ustawy. W przypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy przysBuguje odwoBanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno[ci Zamawiajcego podjtej w postpowaniu o udzielenie zamwienia lub zaniechania czynno[ci, do ktrej jest obowizany na podstawie ustawy. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postpowania odwoBawczego przysBuguje skarga do sdu. Zamwienia uzupeBniajce Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zamwieD uzupeBniajcych do niniejszego postpowania. Oferty wariantowe Zamawiajcy nie dopuszcza mo|liwo[ci skBadania oferty wariantowej. UdziaB podwykonawcw w realizacji zamwienia Wykonawca winien w ofercie wskaza cz[ci zamwienia, ktrych wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykaz zaBcznikw do siwz Formularz oferty zaBcznik nr 1, O[wiadczenie o speBnieniu warunkw udziaBu w postpowaniu zaBcznik nr 2, O[wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zaBcznik nr 3, Lista podmiotw nale|cych do tej samej grupy kapitaBowej zaBcznik nr 4a lub informacja o braku przynale|no[ci do grupy kapitaBowej zaBcznik nr 4b, Wykaz wykonanych usBug zaBcznik nr 5, SzczegBowy Opis Przedmiotu Zamwienia (SOPZ) /jednocze[nie zaBcznik nr 1 do wzoru umowy/ zaBcznik nr 6, Wzr umowy zaBcznik nr 7. ZaBcznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy (w przypadku wykonawcw ubiegajcych si wsplnie o udzielenie zamwienia, nale|y poda dane dotyczce wszystkich wykonawcw): Nazwa Wykonawcy/Wykonawcw Adres Wykonawcy/Wykonawcw tel. ................................................ fax. ......................................... e-mail: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Oferta na: Realizacj badaD Strefy Aktywno[ci Gospodarczej w MaBopolsce. Aktualny stan i plany . Cena za wykonanie przedmiotu zamwienia: & & & & & & & & & & & & zB (cena wraz z podatkiem VAT) Termin wykonania zamwienia zgodny z ustanowionym w siwz. Warunki pBatno[ci zgodne z ustanowionymi w siwz. O[wiadczamy, |e jeste[my zwizani niniejsz ofert przez okres 30 dni od upBywu terminu skBadania ofert. O[wiadczamy, |e zapoznali[my si z tre[ci siwz i przyjmujemy j bez zastrze|eD. O[wiadczamy, |e akceptujemy warunki zaBczonego do siwz wzoru umowy i zobowizujemy si do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty. O[wiadczamy, |e wycena przedmiotu umowy uwzgldnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki zwizane z realizacj zamwienia i obejmuje caBy zakres rzeczowy zamwienia